Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

 • Regulamin – niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania niniejszego serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. z późn.zm.).
 • Usługodawca – Promedica Mariusz Michalski siedzibą w Gdańsku przy ul. Zbigniewa Cybulskiego 8, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 584-015-09-80, REGON 003005794.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Status Usługobiorcy uzyskuje każda korzystająca z serwisu osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne. Korzystając z serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z serwisu.
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2. Serwis administrowany jest przez Promedica Mariusz Michalski siedzibą w Gdańsku przy ul. Zbigniewa Cybulskiego 8, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 584-015-09-80, REGON 003005794.

3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. W ramach serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Usługobiorcom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez nie i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.

5. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików ‚cookies’: Internet Explorer 9.0, Chrome 20, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 lub ich nowsze wersje).

II. SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ USŁUGOBIORCÓW Z SERWISU

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Usługobiorca jest w szczególności zobowiązany do:

 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z serwisu przez innych Usługobiorców
 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Usługobiorców, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Usługobiorcach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji
 • niewykorzystywania serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej
 • aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Usługobiorcom
 • powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących
 • niepodszywania się pod inne osoby
 • powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu

III. PRAWA WYŁĄCZNE

1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, rankingi, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy, Usługobiorców lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorców z materiałów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej serwisu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu ze względów technicznych.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • zamiany cech użytkowych i możliwości serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i funkcjonalności
 • okresowego wyłączenia serwisu bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją
 • usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług
 • zaprzestania świadczenia Usług w ramach serwisu w stosunku do Usługobiorcy
 • który narusza postanowienia Regulaminu

3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, dobrymi obyczajami, prawem oraz przestrzegania zasad Regulaminu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • formę oraz treść, w szczególności poprawność treści oraz materiałów umieszczonych w serwisie
 • umieszczone w serwisie treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym
 • jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem serwisu
 • prawidłowość działania zamieszczonych na łamach serwisu narzędzi wyszukiwawczych, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Usługobiorcę w związku z nieprawidłowym ich działaniem

2. Korzystanie z serwisu, odbywa się na wyłączne ryzyko Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na łamach serwisu, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności, nie ponosząc w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności określone zostały na dedykowanej podstronie w serwisie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.

2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

3. Usługodawcy przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.

4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.05.2015 r.